Leder Finn Løge Haaland ønsket velkommen til årsmøtet, og syntes det var gledelig at så mange hadde funnet veien til Molde.

 Det var etter opprop 20 tilstede og 10 fullmakter, til sammen 30 stemmer.

 

  1. 1.    Godkjenning av møteinnkalling

            Det ble påpekt at busdjettet mangler under pkt. 6, dette legges til dagsorden.

            Det ble også påpekt at direktemedlemmer ikke har hatt anledning til å fremme forslag til årsmøtet siden

            medlemsbladet ikke kom i ut i tid i forhold til frist for innsendte forslag til styret

           

            Innkallingen ble enstemmig godkjent med kommentarene over

 

  1. 2.    Valg av møteleder

            Kenneth Stensrud

 

  1. 3.    Valg av møtereferenter

            Jonas Løvaas Gjerstad

            Eva Ströberg

 

  1. 4.    Valg av tellekorps

            Marius Johnsen

            Steinar Bjellås

 

  1. 5.    Årsberetning

            Lest av nestleder Lill Fossdal.

            Det ble påpekt at det er en trykkfeil, det er seks æresmedlemmer i NRFF.

           

            Årsmeldinga ble enstemmig godkjent uten øvrige kommentarer

 

  1. 6.    Regnskap og budsjett

            Regnskapet ble lest av kasserer Jeanne Jebsen.

            Noter til regnskapet var ikke utsendt med innkallingen.

            Revisjonsberetningen ble presentert for årsmøtet.

 

            Det ble stilt spørsmål til postene kontorhold, møter/reiser og annet. Styret redegjorde for innholdet i de

            postene på en god måte.

 

            Det ble også stilt andre spørsmål til postene kontorhold og møter/reiser. Styret redegjorde for innholdet

            i postene. Det var blitt delt opp honoraret for andre styremedlemmer som trakk seg i perioden. Ole

             Bjellerås gjorde kassereroppgaver utover perioden han var valgt til. Styret svarte at dette

            var skjedd pga. at det tok tid å få i orden registreringene i Brønnøysundregisterne.

 

            Østfold Rasefjærfeklubb og Vestfold Rasefjærfeklubb fremmet forslag om å utbetale Ole Bjellerås honorar

            ut fra overskuddet av regnskapet, brukt av avsatte midler som ikke blitt utbetalt til sekretær siden

             vedkommende trakk seg midt i perioden.

           

            Ole Bjellerås bør få 2000,- kroner av overskuddet som godtgjørelse for sitt arbeide med regnskapet i år

            2014. Elin Fahner Vik og Tore Møller Eriksen

            Forslaget ble votert over: 24 stemmer for - 6  stemmer mot. Forlaget ble vedtatt.

 

            Det ble kommentert at av enkelte delegater som mente at utbetalingen for forbundets stand under

            landsutstillingen var høy.

 

            Det ble stilt krav om at regnskapet skal presenteres sammen vedtatt budsjett fra og med neste årsmøte.

 

            Det ble også stilt krav om å ha med oversikt over beholdning og eiendeler fra og med neste årsmøte.

           

            Det ble kommentert at Bjørn Magnar Tjåland ikke var valgt inn som revisor av årsmøtet. Leder redegjorde

            for at valgkomiteen har forespurt Bjørn

            Magnar Tjåland, etter at den forrige revisoren valgte å trekke seg fra vervet midt i perioden.

            Det ble foreslått at det fra og med neste årsmøte velges en vara til revisor.

 

            Regnskapet med kommentarene ble enstemmig godkjent.

 

            Budsjettet ble lest av kasserer Jeanne Jebsen.

 

            Det ble opplyst om at det er styremøtevedtak på at det skal utbetales honorar til premiekonsulent,

            det ble foreslått å legge til denne posten i budsjettet.

 

            Det ble foreslått justeringer av utgiftsposter i budsjettet, som følger:

            Annet - Premiekonsulent kr. 1500,-

            Kontorhold - Drift av medlemsregisteret: kr. 1000,-

            Møter/reiser - Styremøter: kr. 20.500,-

 

            Posten Kontorhold – ”resten” endres til ”diverse”.

 

            Budsjettet ble vedtatt med inntekter kr. 344.500,- og utgifter kr. 344.400,- med resultat kr. 100,-.

 

            Budsjettet ble votert, det var enstemmig vedtatt av årsmøtet med justeringene som var foreslått.

 

  1. 7.    Kontingenter og gebyrer

            Lest av leder Finn Løge Haaland.

           

            Kontingenter og gebyrer.

            Forbundsstyret hadde forelagt årsmøtet et forslag til endring av kontingent for junior og familie.

            Dette ble drøftet av årsmøtet.

 

            Forslag 1 fra styret:

            Junior: kr. 250,- Voksen: kr. 400,- Familie: kr. 600,-

            Tilbakeføring til klubbene 33 %

 

            Forslag 2. Vestfold Hobbyfjærfeklubb fremmet forslag om at kontingenten skal være:

            Junior: kr. 200,- Voksen: kr. 400,- Familie: 600,-

            Tilbakeføring til klubbene 27 % av kontingenten.

 

            Forslag 3. Rogaland Rasefjærfeklubb fremmet forslag om at kontingenten skal være:

            Junior: kr. 200,- Voksen: kr. 400 Familie: kr: 500,- (Uforandret fra 2015)

            Tilbakeføring til klubbene 27 % av kontingenten.

 

            Det ble votert over forslagene, forslag 2 fikk 8 stemmer, forslag 3 fikk 22 stemmer.

            Forslaget fra Rogaland Rasefjærfeforbund ble vedtatt.

 

            Fastsettelse av utgiftsdekning:

 

            Forslag til uforandret utgiftsdekning.

            Leder: kr. 5000,-

            Sekretær: kr. 4000,-

            Kasserer: kr. 4000,-

 

            Enstemmig vedtatt.

 

  1. 8.    Valg av sted for påfølgende års landsutstilling og årsmøte

            Det var ikke innkommet søknader til å arrangere landsutstilling eller årsmøte for 2016 til årsmøtet.

 

            Det ble fremmet forslag om at det nye styret får fullmakt av årsmøtet til å godkjenne sted for

            landsutstillingen i 2016 etter søknad.

 

            Årsmøtet vedtok å gi det nye styret fullmakt til å godkjenne neste års sted for landsutstilling etter søknad.

 

            Rogaland Rasefjærfeklubb søkte om å arrangere årsmøtet i 2016.

            Søknaden ble enstemmig godkjent.

 

  1. 9.    Innkomne forslag

            Årsmøtet 2014 vedtok å nedsette en komite for å arbeide med vedtekter og utstillingsregler. Dette

            arbeidet kom ikke helt i mål i forhold til vedtaket om en samkjøring før årsmøtet 2015.   

 

            Årsmøtet foreslår at hver klubb melder inn 1 kandidat til hovedstyret innen 1. mai og at det dannes en

           komite som utarbeider forslag, som presenteres for klubbene innen 1. oktober 2015. Endelig avstemning

            tas på landsmøte 2016.

           Klubber som ikke melder inn kandidat eller deltar med innspill innen frister som   er gitt, anses å bifalle

           arbeidet som gjøres.

 

            Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

            Forslag fra Rogaland Rasefjærfeklubb: Presisering av rangering.

            Det ble votert  over forslaget fra Rogaland Rasefjærfeklubb.

            Det var 13 stemmer for forslaget, 1 blank stemme og 16 stemmer mot forslaget.   Forslaget falt.

 

  1. 10. Valg

            Medlem av valgkomiteen Franch Andersen ledet valget.

           

            Styret

            Leder: Tormod Eikeland  - 1 år

 

            Sekretær: Eva Ströberg  - 2 år

 

            Kasserer: Jeanne Jebsen  - ikke på valg

 

            Styremedlem: Lill Fossdal  - 2 år

 

            Styremedlem: Arnfinn Landa  - 1 år

 

            Styremedlem:  Kjetil Uri   - 2 år

 

            Varamedlem: Brit Rolfsen  - 2 år

 

            Styret ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

 

             Valgkomité

 

            Leder: Trond Edvardsen  - 1 år

 

            Medlem: Franch Andersen - 1 år

 

            Medlem: Tage Nondal - 1 år

 

            Varamedlem 1: Jonas Løvaas Gjerstad - 1 år

 

            Varamedlem 2: Per Arne Todnem - 1 år

 

            Valgkomiteen ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

 

           

            Revisor: Tore Møller Eriksen og Esben Nielsen - 1 år

           

            Enstemmig valgt ved akklamasjon.

           

           

            Det ble foreslått at valgkomiteen utpeker en vara til revisor.

 

           

            Avtroppende leder Finn Løge Haaland takket for et godt gjennomført årsmøte.

 

            Nyvalgt leder Tormod Eikeland takket for tilliten og ser fram til å få til et tett samarbeid mellom

            forbundsstyret og lokalklubbene.

 

 

Eva Ströberg                                                                                                Jonas Løvaas Gjerstad

 

 

Molde, 11. April 2015