Bevaringsprosjekt

Bevaring av de norske fjærferasene


Norsk Rasefjærfeforbund har fått midler fra Landbruksdirektoratet for å gjennomføre tre prosjekter for å øke populasjonene av de norske fjærferasene.

• Kartlegging
• Informasjonskampanje
• Nettverksbygging


Kartlegging
Siden det første tiåret av 2000-tallet har vi merket minst to store flaskehalser for fjærfe, særlig de store fuglene som gjessene våre. Det har vært to om- ganger med store restriksjoner knyttet til trussel av fugleinfluensa fra kontinentet. Dette frykter vi har hatt store konsekvenser for våre nasjonale raser.
Kartlegging av status for de tre rasene over tre år er viktig for å følge utviklingen over mer enn én avlssesong.
Det er kun tre norske fjærferaser. Smålensgås og hvit norsk gås er kategorisert som kritisk utryddingstruet og jærhøns er utryddingstruet. Disse tre rasene har egenskaper som kan være interessante for norsk matproduksjon i framtida produktmessig, mens også genetiske egenskaper som kan gi de fortrinn i småskala landbruk eller i en gitt situasjon der forsyning av mat i Norge igjen blir truet.
Kartlegging av populasjonene er viktig for å fastslå rasenes status, og for å kunne senere sette inn tiltak for å bedre situasjonen for framtidig bevaring.
Kartleggingsarbeidet er startet, og dersom du har en av de tre norske rasene, og ennå ikke har blitt kontaktet av noen i NRFFs styre om dette, ta gjerne kontakt med oss.


Informasjonskampanje
Det er nå under arbeid en ny brosjyre om de norske rasene. Denne lages som et eget hefte som gir informasjon og inspirasjon om de nasjonale rasene, hvordan man kan starte med fjærfe og hva man gjør for å få til et godt fjærfehold. Det er også utviklet nytt materiell med rollups, som skal sendes til alle de aktive lokalklubbene i 2019. Dette vil sammen med den nye brosjyren brukes til å markedsføre de norske fjærferasene og bevaring av disse der vi møter folk på stands og utstillinger.
I forbindelse med landsutstillingen 2019 arrangeres det et oppdretterseminar med fokus på de norske rasene, avl med bevaringsverdige raser og utfordringene med avl i små populasjoner. I tillegg vil vi fokusere på rekruttering og se på muligheter for å kunne skape næringsveier ut av de norske rasene som kan være med på å engasjere kommersielle krefter til å bidra i tillegg til hobbyoppdretterne som har bevart disse rasene i alle år for egen regning.


Nettverksbygging
For at fjærfeeiere med jærhøns, smålensgås eller hvit norsk gås skal kunne bidra i bevaringsarbeidet må de få mer kunnskap og de riktige verktøyene for å bidra. Det må bygges opp et sterkere nettverk mellom oppdrettere som har de norske rasene i avl. Det er kanskje mange som har norske raser, men få av dem bidrar antakelig med renavl av rasene. Ved at dyreeierne blir kjent med hverandre og får mer direkte interaksjoner med hverandre, vil dyrematerialet bli mer tilgjengelig og erfaringsbasert kunnskap mer aktivt brukt. Norsk Rasefjærfeforbund organiserer to spesialklubber, én for jærhøns og én for svømmefugler, dette er utgangspunktet for at vi kan styrke nettverksbyggingen som trengs i framtida.

Ta kontakt med NRFF: Bevaring@nrff.no