Om NRFF

Om Norsk Rasefjærfeforbund

Etablert

1978

En klubb for alle


NORSK RASEFJÆRFEFORBUNDS FORMÅL ER Å FREMME KONTAKTEN MELLOM HOBBYFJÆRFEAVLERE, OG IVARETA OG FORBEDRE VÅRE FJÆRFERASER SAMT FORMIDLE INFORMASJON.Norsk Rasefjærfeforbund er en forening for de som har fjærfe som hobby. "Rasefjærfe" høres veldig pretensiøst ut, men for en del av medlemmene er det en viktig del av hobbyen å stille ut og få bedømt dyr fra tid til annen. Det arrangeres Landsutstilling hver høst og mange av lokalklubbene holder egne lokalutstillinger i forkant. For å delta på utstilling må dyrene være påsatt fast fotring som identifiserer oppdretter og oppdrettsår. NRFF administrerer salg av disse, og det kreves medlemsskap for å få kjøpt.


Hovedtyngden av medlemmene holder fjærfe for hyggen og nyttens skyld, og man er hjertelig velkommen i foreningen selv om man ikke har renrasede dyr. Hovedsaken er at vi kan være en møteplass for felles glede og nytte - oss fjærfevenner imellom.

En viktig begivenhet er utgivelse av bladet "Hobbyfjærfe", som utkommer seks ganger i året. Her finnes aktuelle temaer til de enkelte årstider, reportasjer fra inn- og utland, medlemsbesøk, presentasjon av ulike raser, kjøp- og salgssider m.m. Bladet danner ofte grunnlag for å komme i kontakt med fjærfefolk i andre landsdeler.


På landsbasis finnes 7 lokalklubber og 8 spesialklubber, inkludert Norsk Dommerring, som alle er tilknyttet NRFF.


Noen av de rasene som har vært mest vanlig i egg- og kjøttproduksjon her i landet, er forsøkt bevart ved flere bevaringsbesetninger rundt om i landet. Genbanken på Hvam Videregående Skole tar hånd om bevaring av de gamle hønserasene; Jærhøns, Minorka, Brun Italiener, Hvit Italiener, Plymouth Rock, Rhode Island Red og Lys Sussex. Dessuten bevares restene av den norske hybridavlen med bl.a. Nor Brid og Roko høns.


Ellers finnes mindre privatdrevne bevaringsbesetninger for Jærhøns, Bronsekalkun, Hvit Norsk Gås og Smålensgås fordelt rundt om i landet. Norsk Rasefjærfeforbund har hatt mye å si i innsamling og opprettholdelse av genmateriell i alle disse besetningene, og føler seg derfor stolt over å ha bidratt til disse rasenes bevaring her i landet. Bevaringsarbeidet administreres av Norsk Genressursutvalg.


Ta kontakt med oss

Medlemskontakt

Kjetil Uri

nrff-medl@hotmail.com

Sekretær

Andreas Vorland

sekreter@nrff.no

unsplash